1 Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

2 Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven.

3 Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze maatschappelijke zetel, netto, zonder korting, op 8 dagen na factuurdatum, behoudens anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 12% per jaar tot volledige betaling.

4 In geval van niet betaling van een factuur op de vervaldag, wordt het bedrag na ingebrekestelling vermeerderd met 15% met een minimum van € 50, als forfaitaire schadevergoeding. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, blijven zij eigendom van de verkoper. De risico’s, die de goederen kunnen lopen, vallen evenwel ten laste van de koper zodra deze ter zijnen beschikking worden gesteld. In het geval van software laat dit de eigenaar, zijnde Initeam, toe om de toegang tot de software te ontzeggen.

5 Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

6 Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen acht dagen aan onze maatschappelijke zetel gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken, die ons in staat zal stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zoniet worden ze niet meer aanvaard.

7 Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel, namelijk het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van Eerste Aanleg van ons arrondissement naargelang het geval. Van die rechtsbevoegdheidsclausule van de rechtbanken kan slechts door onze beslissing vrijwillig worden afgeweken.

8 Behoudens uitdrukkelijks anders overeengekomen, behoudt Initeam zich het recht om de klant als referentie te gebruiken als bestaande klant naar eventuele prospectklanten toe.